AVUSTRALYA HALKI

Avustralya’nın yerli halkı olan Aborijinler ve Torres Strait Adalılar en az 40.000 yıldan beri; hatta belki de 60.000 yıla yakın bir süredir Avustralya’da yaşamaktadırlar. Avustralya’nın geri kalan halkı Avrupa’lıların 1788’de Avustralya’ya yerleşmeye başlamasından sonra yaklaşık olarak 200 kadar ülkeden gelen göçmenler ya da bu göçmenlerin torunlarından oluşmaktadır. 1945’te Avustralya’nın nüfusu yedi milyon kadardı. Bu tarihten sonra 6.5 milyondan fazla göçmen (675 000 kadar sığınmacı dahil) Avustralya’ya yerleşmiştir. Bugün Avustralya’nın nüfusu 23 milyon olup, bunların yüzde 43’ünün kendisi veya bir ebeveyni yurt dışında doğmuştur. Din, ırk, etnik ve sosyal geçmişleri farklı olan tüm Avustralya’lılar birlikte barış içinde yaşamaktadırlar.

ORTAK DEĞERLER

Avustralya göçmenleri farklı kültürel ve dini kökenlerden gelmiş olmakla beraber, bunlar Avustralya’ya başarılı bir şekilde yerleşmişler ve topluma entegre olmuşlardır. Diğer taraftan Avustralya, bu göçmenlerin sağladığı sosyal, kültürel ve ekonomik katkılarla kendini zenginleşmiştir.
Avustralya toplumunun bugün için önemli olan yönlerinden biri de halkın kültürel çeşitliliğinin yanısıra, bunların güçlü ve birleştirici bir azimle Avustralya’ya gösterdikleri bağlılığın seviyesidir. Avustralya’lılar komşu olarak bir arada yaşayabilmek için kişisel farklılıklarını dikkate almazlar.
Avustralya yasaları kapsamında tüm Avustralya’lıların kendi kültür ve inançlarını ifade etme ve Avustralya’nın ulusal hayatına özgürce katılma hakları vardır. Diğer taraftan herkesin Avustralya’nın yaşam tarzını destekleyen prensiplere ve ortak değerlere bağlılık göstermesi beklenmektedir.

DEMOKRASI VE HÜKÜMET

Avustralya bir temsili demokrasi ülkesidir – yani Avustralya vatandaşlarının katılımcı olup, söz haklarını kullanabilecekleri bir parlamenter hükümet sistemidir. Sistem demokratik geleneklere dayalıdır ve dini hoşgörüyü ve bir grup veya kuruluşa katılma hürriyetini teşvik eder. Avustralya ulusal hükümeti bünyesindeki kurum ve uygulamaların İngiliz ve Kuzey Amerika gelenekleri ile oldukça fazla ortak yönleri vardır.

AVUSTRALYA ANAYASASI

Federal Avustralya, 1 Ocak 1901’de Avustralya Anayasası’nın yürürlüğe girmesi ile federal bir devlet olarak kuruldu. Avustralya ulusal hükümetinin çerçevesini, Avustralya Anayasası belirler.

Anayasa, ancak anayasa gereklerine uygun olarak yapılan bir ulusal referandumda seçmenlerin onaylaması sonucu değiştirilebilir. Yapılan değişikliklerin ikili çoğunlukla onaylanması gerekmektedir — ülke çapında seçmen çoğunluğu ve eyaletlerin çoğunda (altı eyaletin en az dördünde) seçmen çoğunluğu.

Avustralya federasyonu Anayasa’ya göre, Federal (veya ulusal) hükümet ve altı eyalet hükümetinden oluşan bir federal hükümet sistemi mevcuttur. Bundan başka Federal Parlamento tarafından hemen hemen eyaletler gibi işleyen ve kendini yöneten bölgeler kurulmuştur. Ayrıca, bazı yerel sorunlarla ilgilenmeleri amacıyla (örneğin, parklar, yerel yollar ve çöp toplama) eyalet ve bölgeler tarafından kurulan yerel yönetimler mevcuttur.

ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUM

Bugünkü Avustralya halkının tanımlayıcı özelliklerinden biri de, halkının kültürel çeşitliliği ve Avustralya’ya olan güçlü ve birleştirici bağlılıklarının olmasıdır. Diğer tanımlayıcı bir özellik ise, Avustralya halkının siyasi ve sosyal eşitlikçi yapısıdır. Bu herkesin aynı olduğu ya da eşit zenginlik veya refah seviyesinde olduğu anlamına gelmez. Bu aynı zamanda, önemli konumlarda veya etkin pozisyonlarda tanıdıkları olmayan kimselerin de çok çalışma ve azimle başarılı olabilecekleri anlamına gelmektedir.

Avustralya kanunları çerçevesinde kalmak kaydıyla, tüm Avustralya’lıların kendi kültür ve inançlarını ifade etme ve Avustralya’nın ulusal yaşamında özgürce görev alma hakkı vardır. Avustralya, bir kimsenin doğduğu ülke, kültürel geçmişi, dili, cinsiyeti veya dini inancı nedeniyle dezavantajlı durumda bırakılamayacağı ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır.

İstikrarlı, barışçıl ve refah içinde bir toplum yapısını koruyabilmek için her kökenden Avustralya’lıların Avustralya toplumunun yapısını oluşturan ortak prensip ve değerlere sahip çıkmaları beklenmektedir.